Dentalna fotografija – MEDENTINA DIGITAL

30.10.2020.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2020/10/medentina-fb-41.png

Dentalna fotografija, danas predstavlja neizostavan deo dijagnostičkog protokola kod svakog pacijenta.

Ranijih godina dentalne fotografije su se smatrale luksuzom s obzirom
na činjenicu da je proces fotografsanja i razvijanja slika bio dosta skup, te da slike nisu bile vidljive odmah. No danas je, zahvaljujući razvoju digitalne fotografije, fotografska dokumentacija neizostavna.

Fotografije predstavljaju zakonsku dokumentaciju, neinvazivne su i pomažu u postavljanju kliničke dijagnoze, pri izradi plana terapije ali i pri praćenju toka terapije ili progresije bolesti. Ujedno fotografije doprinose individualiziranju planiranja terapije i omogućavaju aktivno učešće pacijenta u izradi plana terapije, naročito kod estetskih zahvata.

Tehnike snimanja

Tehnike snimanja fotografija bi trebale biti standardizovane: snimljene uvek sa iste udaljenosti, uz isti izvor svetla, uz uvek isti položaj pacijenta . Primarna upotreba fotografija u svakodnevnoj praksi je vrsta
dijagnostičkog sredstva. Nakon izvršenog pregleda pacijenta i analize rendgenskih snimaka, uz fotografije je moguće izvršiti dodatne analize i dopuniti kliničku sliku s ciljem boljeg planiranja terapije. U nekim slučajevima, kao što je to npr. kod razvojnih anomalija gleđi, lakše je postaviti definitivnu dijagnozu na fotografijama, a ponekad je i lakša detekcija početnih karioznih lezija.

Jedna od prednosti fotografija je i u slučajevima telemedicine. S obzirom na to da dostupnost sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite nije uvek jednaka (zavisi od socioekonomskih i demografskih odlika države), prednost fotografija je u tome što ih je jednostavno proslediti u specijalističke ustanove i time pružiti adekvatno lečenje i informaciju pacijentu.

Klinička upotreba fotografija u ortodonciji je višestruka.

Ortodontski set fotografija se sastoji iz 8 fotografija (3 ekstraoralne i 5 intraoralnih fotografija).

Osim ovih standarizovanih fotografija preporučuje se uvek pre početka ortodontske terapije načiniti i slike svih razvojnih anomalija zuba ili promena mekih tkiva. Ekstraoralne fotografije nam omogućavaju analizu mekih tkiva lica, kao i odnos zuba i usana prilikom dinamičnih kretnji (osmeh, grimasa i sl.), dok na intraoralnim fotografijama možemo izvršiti analizu strukture zuba, te odnosa zuba i desni. Ovakav pristup planiranju terapije je socijalno prihvatljiviji jer uzima u obzir sve parametre okluzije (funkcionalne, estetske) koji nisu vidljivi na modelima ili rtg snimcima. Značajno je napomenuti da se sve ove analize vrše bez prisustva pacijenta drugih distrakcija.

Danas neizostavan deo terapije je i razgovor s
pacijentom (roditeljem).

Vizualiziranje ishoda terapije i terapijskih učinaka značajno
pomaže da pacijent shvati šta će se zapravo desiti tokom terapije, nezavisno o tome da li se radi o restaurativnom tretmanu ili ortodontskom tretmanu. Velika prednost fotografije
je što se progres terapije može pratiti kroz faze i što može se načiniti mnogo fotografija bez štetnosti za pacijenta.

Preporuka je da se fotografije rade pre početka restaurativnog tretmana, neposredno nakon završetka, te na kontrolnim pregledima jer se tako mogu dobiti kvalitetne i referentne informacije u proceni restauracije. Iste smernice se mogu koristiti za sve vrste stomatoloških intervencija.

Sudskomedicinski aspekt dentalne fotografije

Sudska medicina se primarno bavi pravnim kontekstom zdravlja i života. Čini platformu za pružanje pravne pomoći koja se tiče medicinskih pitanja. Unutar te oblasti sve više se razvija forenzična dentalna medicina koja se bavi utvrđivanjem starosti i identiteta (osoba, tela ili dela tela), analizom ljudskog ugriza, utvrđivanjem odgovornosti i nemara doktora dentalne medicine i sl.

Fotografije imaju važnu ulogu unutar sudske medicine s obzirom na to da je uobičajena medicinska dokumentacija često komplikovana za tumačenje od strane nemedicinskog osoblja (rtg snimci, gipsani modeli i sl.).

Fotografije su jasne, razumljive i daju dovoljno informacija o stanju pre i stanju nakon intervencije, te se mogu jednostavno koristiti u sudskomedicinske svrhe. U novije vreme postoje i posebni programi koji omogućavaju da se izvrši provera fotografija, u smislu utvrđivanja da nije bilo nekih izmena i „doterivanja“ fotografija, što ih čini verodostojnim i pogodnim za korištenje u sudskomedicinske svrhe.Brinite o svom oralnom zdravlju. ZAKAŽITE PREGLED.

medentina-fb-27-400x400
medentina-fb-29-400x400
medentina-fb-33-400x400
medentina-fb-34-400x400
medentina-fb-35-400x400
medentina-fb-37-400x400
medentina-fb-38-400x400
medentina-fb-39-400x400
medentina-fb-40-400x400